Laster Farmen...

Farmen

Utviklingsprosjektet Mulbadaw Farm er en Tanzaniansk farm på nær 57 000 dekar. Gården er registrert som et eget AS i Tanzania, HLH Mulbadaw Limited, der stiftelsen Haydoms Venner eier mer enn 99% av aksjene. Til gården hører også et service- og etterutdanningssenter.

Historie:

Mulbadaw farm er en del av det tidligere ‘Hanang Wheat Complex’ i Hanang District i Tanzania. Komplekset bestod opprinnelig av 7 tilnærmet like store farmer som produserte hvete på 40 000 dekar hver. I tillegg ble det etablert et service- og velikeholdssenter og et etterutdanningssenter, ‘Central Maintenance and Service Center’, CMSC. CMSC er også kjøpt og tilhører HLH Mulbadaw Ltd.

Komplekset ble etablert tidlig på 1970-tallet av den tanzanianske staten med støtte og god hjelp fra Canada. Canadierne bidro både økonomisk og med fagpersonell. Da produksjonen var på det høyeste, rundt 1990, produserte disse 7 farmene ca ¾ av behovet for hvete i Tanzania. Canada trakk seg ut av prosjektet i 1993, og etter dette var det den tanzanianske staten som selv stod for driften av farmene. Slik var det fram til 2003. Høsten 2003 vedtok tanzanianske myndigheter å selge – privatisere – hele komplekset. 

Haydom Lutheran Hospital, HLH, hadde på dette tidspunktet vært drevet i nær 50 år. I løpet av denne perioden hadde HLH markert seg som et av de beste sykehusene i landet, og i tillegg hadde de vært aktive i mange typer samfunnsbyggende arbeid i regionen. HLH fikk forespørsel fra statsministeren om sykehuset kunne overta en eller helst flere av farmene.

Avstanden mellom sykehuset og Mulbadaw er ca 45 kilometer. I 2004 ble det inngått en leieavtale om en liten del av farmen, og det ble sådd 4 000 dekar hvete på Mulbadaw. I februar 2005 ble det skrevet kontrakt om kjøp av hele Mulbadaw Farm – totalt 54 900 dekar. I 2006 ble CMSC kjøpt – 2 050 dekar.

Gårdsdriften:

Farmen er i dag på 56 950 dekar (56,95 km2), noe som tilsvarer halve arealet til Klepp kommune i Rogaland. Areal i drift er nær 45 000 dekar. Hovedproduksjonen er mathvete. Ca 25% av arealet brukes til produksjon av solsikke, og et tilsvarende areal til safflower. Begge disse vekstene brukes til matolje. Produksjonen av hvete på Mulbadaw har flere år vært ca 5% av den totale hveteproduksjonen i landet. Vel 90% av hveten som forbrukes i Tanzania importeres, og derfor er det et stort potensial for produksjonsøkning.

Farmen har også en liten besetning på ca 25 reinrasa norske melkegeiter. Ved innkryssing av disse med lokale geiter, gir det en betydelig produksjonsøkning.

HLH Mulbadaw Limited har et godt samarbeid med landbruksuniversitetet, Sokoine University of Agriculture (SUA) og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås i Norge.

På Mulbadaw Farm har vi startet opp introduksjon av ‘presisjonslandbruk’. Pr. nå betyr dette GPS-styrte traktorer og åkersprøyter. Dette vil gi betydelig reduksjon i bruken av plantevernmidler.

Eiere, styre og arbeidsgrupper

Gården er registrert som et AS i Tanzania, HLHMulbadawLtd, og eies av stiftelsen HaydomsVenner. Farmgruppen har en representant i styret i stiftelsen Haydoms Venner: Martin Haugelan

Styret i HLH Mulbadaw Ltd:

  • Isaack Malleyeck
  • Doreen G. Ndossi
  • Alphonce Munyaw
  • Kari Kleivset
  • Martin Haugeland
  • Lars Olav Eik
  • Toralf Rugland, styreleder