Entreprenørkursene har vært en suksess

Millicent Kadioli, bildet, har ledet kursene med stor faglig dyktighet og smittende entusiasme.

I september i 2010 begynte det første entreprenørkurset på Haydom.

Målet med entreprenørkursene er å motivere ungdommer av begge kjønn til å ta ansvar og se muligheter til ny aktivitet i nærmiljøet. En vesentlig del av innholdet på kursene er regnskapsopplæring. Å holde kontroll med inntekter og utgifter er en forutsetning for å kunne drive en forretning, men likevel mangler mange denne avgjørende kompetansen. På det første entreprenørkurset på Haydom var det ingen av deltakerne som behersket elementær bokføring.

Kursene har blitt arrangert både i Haydom og i distriktssenteret i Mbulu. Til nå har over 200 deltakere fullført grunnkurset og mottatt diplom for dette. Av disse igjen har nesten halvparten gått videre og fullført det videregående kurset. I månedsskiftet februar/mars i år ble det arrangert instruktørkurs med 24 deltakere. Noen av disse deltakerne har nå praktisert som instruktører på grunnkurs som blitt arrangert de siste ukene. Disse instruktørene vil etter hvert være i stand til å overta instruktøroppgavene etter Millicent Kadioli som har fått sin opplæring i Kenya. Millicent har hatt eneansvaret både når det gjelder å administrere og undervise på alle kursene som har vært arrangert til nå. Deltakerantallet varierer mellom 20 og 30. All undervisning skjer på swahili fordi engelskkunnskapene til deltakerne på Haydom og Mbulu ikke er gode nok.

Del