Farmen

Mulbadaw Farm er en del av det tidligere 'Hanang Wheat Complex'. Hele komplekset bestod av 7 farmer som hver dyrket hvete på ca. 40 000 dekar. I tillegg ble det etablert et sentralt service- og vedlikeholdssenter, CMSC, 'Central Maintenance and Service Center.

Komplekset ble etablert tidlig på 1970-tallet av den tanzanianske staten med støtte og god hjelp fra Canada. Canadierne bidro både økonomisk og med fagpersonell. Da produksjonen var på det høyeste produserte disse farmene omlag 3/4 av behovet for hvete i Tanzania.

Canada trakk seg ut av prosjektet i 1993, og etter dette var det den tanzanianske staten som selv stod for driften av farmene. Slik var det fram til 2003. Denne høsten, 2003, vedtok de tanzanianske myndighetene å selge - privatisere - hele komplekset.

Haydom Lutheran Hospital, HLH, hadde på dette tidspunktet vært drevet i nær 50 år. I løpet av denne perioden hadde HLH markert seg som et av de beste sykehusene i landet, og i tillegg hadde de vært veldig aktive i mange typer samfunnsbyggende arbeid i regionen. De hadde etablert skoler, bygget veier, broer og flyplasser. I perioder med matmangel stod de for utdeling av mat. Som takk for sin store samfunnsinnsats hadde de fått flere jordbrukseiendommer der de selv produserte mat.

Derfor var det ikke tilfeldig at HLH fikk henvendelse fra statsministeren med spølrsmål om de var interessert i å overta en av de store hvetefarmene. Avstanden mellom Haydom og Mulbadaw er 45 kilometer - 1 times kjøring - ikke avskrekkende. I 2004 ble det inngått en leieavtale for en liten del av farmen, og det ble sådd vel 4000 dekar hvete på Mulbadaw. 

I februar 2005 ble det skrevet kontrakt om kjøp av hele Mulbadaw Farm - totalt 53 000 dekar. Tidligere har det blitt dyrket hvete på 41 000 dekar på denne farmen. På farmen er det også et større antall hus/leiligheter der ansatte bor.

I 2006 ble det inngått kontrakt om også å overta det sentrale servicesenteret, CMSC. Dette består av et stort verkstedsenter og et etterutdannings-/skolesenter. Det er også et godt gjestehus med 6 dobbeltrom, kjøkken og oppholdsrom. Området tilhørende CMSC er på 2500 dekar. Inne på området ligger en grunnskole og en kirke. Til senteret hører ca 40 boliger av ulik størrelse og kvalitet. Noen har god standard.

I tillegg fulgte det med en entreprenøravdeling med kontraktørlisens. Til denne avdelingen hørte 3 lastebiler, 2 veghøvler, 1 bulldozer, en hjulshowel, og et knuseverk.

Veghøvlene og lastebilene er i stadig bruk. De øvrige maskinene trenger mer og mindre omfattende reparasjoner før de er driftsklare.

Canadierne bygget også eget vannverk for å forsyne alle farmene med godt vann. Vannet kommer fra en kilde som ligger ved foten av Hanangfjellet (3418 m.o.h.). Her er 2 gode vannkilder, men bare en utnyttes pr. i dag. Fra den ene som er i bruk tas ut ca. 2000 pr. døgn. Vannverket er også kjøpt.

Stiftelsen Haydoms Venner har i mange år støttet driften av HLH, og det er denne stiftelsen som bærer det økonomiske ansvaret i forbindelse med anskaffelsen og driften av farmen og de tilhørende aktivitetene.

Støtt farmen prosjektet

Gjennom solide låneopptak har Stiftelsen Haydoms Venner finansiert farmoppkjøpet på Mulbadaw ved Haydom i Tanzania. Privatpersoner og ikke minst Sparebank 1 SR-bank, har uten noen form for sikkerhet, stilt opp med lånekapital.

For å ta seg av innsamlingsarbeid her hjemme og for å ta oppfølgingsarbeidet og den faglige ledelsen av virk­somheten knyttet til farmen ute har Stiftelsen Haydoms venner satt ned gruppe personer. Den har fått navnet Farmgruppa.

Farmgruppa er blitt betraktelig styrket i året som er gått. I fjor bestod den av Kjell Knutsen, Erling Romsaas, Mar­tin Vold, Toralf Rugland, og Olaf Myklatun.

I år har vi fått disse med i tillegg: Johannes Haugstad, Arnt Taksdal, Ragnar Ege. Leif A Hjelleset og Ole Harald Myklebust. Dette er særdeles gledelig ettersom det er ganske arbeidskrevende å drive det store bruket ute og sam­tidig samle inn midler for å avdra lånene hjemme.

Det er en målsetting å betale farmen med innsamlingsmidler slik at inntjeningen ute går til sykehuset, Haydom Lutheran Hospital og videreutvikling av anlegg og maskiner.

Det er en drøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse."Å ha en stor virksomhet i Tanzania som kan gi mange gode arbeidsplasser og etter hvert som tida går, bidra sterkt til sykehusdriften".

Vi vet at mange har vært med og bidratt økonomisk før. Så er det nå engang slik at det er vennene som har syn for saken det er enklest å be igjen. Det er nå gjort en femårsavtale med banken.

En låneavtale på Kr. 6.000.000,- Beløpet var opprinnelig noe høyere. Banken har sagt seg villige til å stryke renter og totalt bidra med Kr. 1.325.000,- i løpet av låneperioden. Betingelsen for dette at vi betaler inn kr. 350.000,- hvert kvartal.

Adressen er: Farmprosjektet, Langgata 50, 4362 Vigrestad.
Kontonummer 3335.20.93500
Det er anledning å gi gaver inntil Kr. 12.000,- fra hver person og få skattefradrag på 28%.

Del