Elever fra Mandal videregående skole har samlet inn kr 190.000

Elevene på VG1 og VG2 ved Mandal videregående skole har samlet inn hele 190.000 kr til solceller som skal produsere strøm på Haydom Lutheran Hospital.

Pengene skal brukes til å installere solpanel på diverse hustak inne på sykehusområdet. Den produserte solstrømmen blir omdannet til vekselstrøm som blir sendt inn på interne strømnettet til HLH. På denne måten reduseres behovet for å kjøpe strøm fra den nasjonale leverandøren Tanesco på dagtid. Med en pris per kilowatt rundt 1,40 kr vil disse solpanelene redusere driftsutgiftene til sykehuset med anslagsvis 25.000 kr per år i mange år framover. Siden 63 % av strømmen som Tanesco leverer er gasskraft, er dette samtidig et veldig godt klimatiltak.

Arbeidet vil starte opp i august 2017, og det praktiske arbeidet vil bli utført av tilsatte fra HLH og yrkesfagskolen. Prosjektet planlegges av et lokalt firma i Kenya i et nært samarbeid med frivillige fra Ingeniører uten grenser ved NTNU i Trondheim. Dette samarbeidet sikrer god faglig kvalitet.

SOLENERGIPROSJEKT HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL 2017

Historie Haydom Lutheran Hospital

Haydom Lutheran Hospital (HLH) ligger i Tanzania - 300 km fra nærmeste store by Arusha. I nærområdet til sykehuset bor det over 300.000 mennesker.   

Noen tall for sykehuset hentet fra årsrapporten for 2015:

Antall senger på sykehuset:                       450                                                                                                  

Antall innlagte pasienter:                           12.867                                                                                           

Antall pasienter til dagkirurgi:                   76.349                                                                                           

Antall fødsler på sykehuset                        3.844                                                                                               

Antall vaksinasjoner:                                   99.715

I tillegg ligger i alt 28 mor- og barneklinikker under HLH som får besøk en gang per måned. Hovedklinikken ligger i Haydom. Seks av klinikkene er veiløse og får besøk av småfly. Totalt 19.940 mødre og 92.284 barn besøkte klinikkene i fjor. For mer info se www.haydom.no.

Pilotprosjekt solenergi HLH august 2016                                                                                                      

Dette var et samarbeid mellom Ingeniører uten grenser NTNU i Trondheim, HLH og Stiftelsen Haydoms Venner. I tillegg finansierte Lions Mandal 1/3 av kostnadene ved dette pilotprosjektet som var ca. 90.000 kr.

Rådgivning og opplæring ble gitt av fire personer fra et lokalt firma i Kenya. Sveisere fra yrkesfagskolen og elektriker ved HLH monterte 9 solcellepaneler a 305 w på hver side av taket på gjestehuset til HLH (se bildet). Strømproduksjonen er størst midt på dagen når sola står høyt på himmelen. Panelene er løfta opp fra taket fordi panelene er mest effektive når temperaturen ikke er for høy, og de er montert i en horisontal vinkel på 15 % for at støv, fugleskitt osv. skal renne av. Strømmen sendes gjennom en vekselretter direkte inn på det interne strømnettet på HLH på dagtid. Strømproduksjon ved dette pilotprosjektet er ca. 28 KWH per døgn eller vel 10.000 KWH på årsbasis. Denne produksjonen på gjestehuset reduserer behovet for å kjøpe strøm fra det nasjonale strømnettet (snittpris 1,38 kr per KWH) og reduserer sykehusets driftsutgifter med ca. 14.000 kr i året.

PROSJEKT A 2017: SOLSTRØM TIL HLH PÅ DAGTID

Utregninger fra fire bachelorstudenter i Trondheim våren 2016 viser at å erstatte strøm fra det offentlige nettet med solstrøm i seks timer per døgn vil være et lønnsomt prosjekt for HLH.  De har beregnet kostnadene og innsparingene i et 25-årsperspektiv. Med en årlig prisstigning på 2 %, vil kostnadene være tilbakebetalt etter 9,5 år. Etter det vil anlegget fortsette å produsere gratis strøm i 15,5 år etter deres beregninger!  Slik vil solenergi hjelpe til med å redusere de årlige driftsutgiftene ved HLH. (Vi har fått et svært gunstig tilbud på 700 solceller fra Elkem Solar som nesten vil halvere utgiftene på solpaneler dersom vi finner andre store samarbeidspartnere).

PROSJEKT B 2017: VANNPUMPING TIL HLH PÅ DAGTID

Vannforsyning til HLH er et imponerende opplegg, men det er på tide å redusere bruken av dieselaggregat til å pumpe vann fra vannkilden. Vi håper å erstatte bruken av diesel med solstrøm tilsvarende minst seks timer i døgnet ved å installere solceller ved pumpestasjonen i Binja Hills og ved å erstatte den ene pumpa ved vannkilden i Endagulda. Dette vil være et prosjekt som er nedbetalt i løpet av få år og som etter det vil redusere driftsutgiftene ved HLH tilsvarende.

Fire gode grunner for å støtte dette prosjektet:

  1. Prosjektet har ingen administrative kostnader i Norge. Selskapet fra Kenya som hadde ansvaret for opplæring og rådgivning under pilotprosjektet i august 2016 har lave kostnader og har trent opp lokale medarbeidere i Haydom.                                                   
  2. Det kenyanske selskapet samarbeider tett med og har god erfaringsutveksling med Ingeniører uten grenser ved NTNU. Dette gir god kvalitetssikring.
  3. HLH er en krevende driftssituasjon, bl. a. fordi støtten fra den norske staten reduseres med vel to millioner kr per år fra 2015 til 2019. Ledelsen ved HLH arbeider for å skaffe midler fra andre kilder. Våre prosjekt for bruk av solenergi på HLH er økonomisk lønnsomme og vil redusere driftsutgiftene.                                                                                                                          
  4. Klimaeffekten: Solenergien i Haydom skal erstatte strømmen fra det nasjonale nettet der 1/3 er vannkraft som er rein energi. Annerledes er det med de resterende 2/3 som er gasskraft. Forskere sier at klimautslippene ved bruk av gass varierer sterkt. Bruk av solenergi på Haydom har en klar klimaeffekt!

25.11.16

Kristen Fløgstad

Del