Diakonhjemmet i Haydom

Diakonhjemmet har en samarbeidsavtale om å styrke den lokale ledelsen av Haydom Lutheran Hospital (HLH). Adm. dir. Anders Mohn Frafjord fra Diakonhjemmet Sykehus besøkte nylig HLH.

Avtalen som tidligere er inngått mellom stiftelsen Diakonhjemmet og HLH gjelder for perioden 2016-2018. Den innebærer at Diakonhjemmet skal bistå med kapasitetsutvikling for HLH innenfor områdene diakonal sykehusledelse og styrking av sykehusets finansielle systemer, og med verdibasert ledertrening for HLHs ledergruppe. Det ligger også i avtalen at de skal bistå styret for HLH med utvikling av rolleforståelse, styreansvar og ledelse. De skal i tillegg bistå sykehusdirektøren direkte med veiledning i lederrollen, rolleforståelse og strategisk planlegging.

Anders Mohn Frafjord sammen med Haydoms sykehusdirektør Emanuel Nuwass og Kirkens Nødhjelps koordinator i Tanzania, Tale Hungnes

Anders Mohn Frafjord sammen med Haydoms sykehusdirektør Emanuel Nuwass og Kirkens Nødhjelps koordinator i Tanzania, Tale Hungnes.

Prosjektet er ledet av tidligere forstander Kjell Nordstokke fra Diakonhjemmet, og prosjektet bruker ledelsesressurser fra stiftelsen, høyskolen og sykehuset i arbeidet. Det ligger i samarbeidsavtalen at de to sykehusledelsene i løpet av de tre avtaleårene skal avholde jevnlige møter for å utveksle erfaringer.

Det er utviklingsavtalen som Norad og Kirkens Nødhjelp tidligere har inngått for Haydom som ligger til grunn også for samarbeidsavtalen mellom Diakonhjemmet og HLH, hvor det overordnede målet er at den tanzanianske staten gradvis tar et økende ansvar for sykehusdriften.

Inspirerende besøk

Diakonhjemmets administrerende direktør synes besøket var veldig inspirerende.

- Hovedinntrykket er at folkene som i dag leder og driver sykehuset gjør en imponerende jobb med helt andre     økonomiske og materielle forutsetninger enn vi har i Norge. De skaper gode resultater, og det ligger et stort potensiale for at sykehuset skal videreutvikles på en veldig god måte, sier Frafjord.   

Direktøren opplever også at det ligger store overføringsverdier.

- Vi har mye å lære av hverandre. Jeg opplevde særlig at Haydoms ledelse var opptatt av våre erfaringer innen systematisk styring, ledelse, effektivisering og – kanskje litt overraskende – innenfor vårt verdiarbeid. Jeg fortalte for eksempel om våre diakonisykepleiere i sengepostene, om refleksjonsgrupper, verdiseminarer, kommunikasjonstrening, brukermedvirkning og holdningen til pasienter. Da tok engasjementet sånn av at diskusjonen gikk over på Swahili. Det var tydelig at ledelsen og styret hentet inspirasjon til å jobbe med verdier og holdninger internt, fortsetter Frafjord.

Sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord og forstander/adm.direktør i Diakonhjemmet Stiftelse Idar Magne Holme på vei inn i Haydoms forskningsavdeling. Bygningen består av ombygde containere, men innvendig produseres forskning av topp kvalitet

Sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord og forstander/adm.direktør i Diakonhjemmet Stiftelse Idar Magne Holme på vei inn i Haydoms forskningsavdeling. Bygningen består av ombygde containere, men inni produseres forskning av topp kvalitet. 

Sterke inntrykk

Frafjord har sterke og tankevekkende inntrykk fra oppholdet i Haydom.

- Jeg er som nevnt veldig imponert over resultatene de oppnår med små ressurser og enkelt utstyr. Jeg opplevde at både den kliniske og akademiske kompetansen er høy, og det er utrolig hva de får til med sin erfaringsbaserte kunnskap. Her har vi mye å lære. Samtidig har sykehuset dårlige sanitære forhold og ingen egen matservering, noe som innebærer at pårørende stiller opp med mat til pasientene. Dette gjør at sengerommene ofte får mange flere personer enn det som er kapasiteten. Vi besøkte også forskningsavdelingen, som holder til i det jeg vil kalle ombygde containere. Men der jobber dyktige forskere som faktisk får artikler publisert i Lancet. Det er jo egentlig helt utrolig, sier Frafjord. 

Psykiske lidelser

Under besøket traff Frafjord også psykolog Mette Marit Laading fra Sørlandet Sykehus. Sykehuset sender helsepersonell til Haydom hvert år gjennom Fredskorpset.

- Hun viste meg blant annet rehabiliteringsenheten til ruspasientene. Rusbehandlingen foregår etter tradisjonell 12-trinnsmodell og kun for selvbetalende pasienter. Personalet opplever det som problematisk at de ikke får hjulpet de fattigste, som kanskje også trenger det mest, men at pasientene i hovedsak sendes hit fra mer velstående familier, ofte for kokain- og amfetaminavhengighet, sier Frafjord.  

Rusebehandlingsenheten en tidlig morgen. Hit kommer mest rusavhengige fra velstående familier ettersom behandlingen kun gis til selvbetalende

Rusebehandlingsenheten en tidlig morgen. Hit kommer mest rusavhengige fra velstående familier ettersom behandlingen kun gis til selvbetalende. 

Laading jobber i den psykiatriske avdelingen. Men hun blir stadig tilkalt til de somatiske avdelingene hvor hun opplever mye psykisk lidelse. Psykiske helseutfordringer er så tabubelagt at pasienter fanges opp først når de også blir somatisk syke.

- Diagnostisering og behandling er satt veldig lite i system. Et eksempel på at tanzaniansk behandling av psykisk lidelse ikke er kommet så veldig langt, er for eksempel at epilepsi fortsatt behandles som psykisk lidelse, sier Frafjord.

Utvikling av nytt tilbud

Det arbeides også med å bygge opp et nytt tilbud knyttet til ambulerende tjenester.

-          Det gleder meg veldig at vårt andre bidrag til Haydom, direkte fra Diakonhjemmet Sykehus, skal brukes til å bygge opp noe helt nytt på Haydom. Får Haydom til det, , vil det nå fram til mennesker som virkelig trenger hjelpen. Det er mye rus og psykisk lidelse på landsbygda. Jeg håper virkelig også at engasjementet vårt fra sykehuset gjennom avtaleperioden vil inkludere kunnskapsutveksling på dette området. Det er utrolig inspirerende å møte dyktige fagfolk som lever i en ganske annen virkelighet enn oss, avslutter Anders Mohn Frafjord.

Denne artikkelen er i all hovedsak basert på en artikkel publisert på intranettet til Diakonhjemmet Sykehus.

Del