Årsrapport HLH 2015

Årsrapporten for Haydom Lutheran Hospital 2015 gir en flott oversikt over aktiviteter og status fra jubileumsåret 2015.

Konstituert administrerende direktør Emanuel Q.Nuwass skriver i sitt forord at året 2015 har vært et fantastisk år for Haydom Lutheran Hospital. Jubileumsarrangementene var godt besøkte, og gav også mange økonomiske bidrag som skal nyttiggjøres for å rehabilitere sykehusets infrastruktur.

De medisinske resultatene er også imponerende. HLH har klart å halvere dødeligheten blant nyfødte, redusert mødredødelighet  og generelt økt pasienttilfredshet. Det er også utviklet en bedre tilgjengelighet av spesialiserte medisinske tjenester.

I løpet av året ble også sykehusets styringsstruktur revidert og endret, med vekt på å styrke åpenhet og effektivitet, tydelig forankret internkontroll og system for fundraising , samtidig som HLH i større grad skal sikre effektiv ressursutnyttelse. Dette er nedfelt i den femårige strategiplanen (2015-2019).

I strategiplanen er også den fireårige partnerskapsavtalen som er inngått med Kirkens Nødhjelp omtalt. Det er tidligere varslet at støtten fra NORAD vil bli redusert de kommende årene; i budsjettet for HLH i perioden 2015-2018 er det lagt til grunn at andelen av sykehusets samlede utgifter skal reduseres fra 40 % i 2015 til 22 % i 2018. Dette viser at den videre driften ved HLH vil bli mer avhengig av andre givere, og også at den tanzanianske staten tar et økende økonomisk ansvar for sykehuset. Dette ligger også som en forutsetning i langtidsbudsjettet for HLH.

I årsrapporten utrykker også leder av Stiftelsen Haydoms Venner, Thore Westermoen, sin takknemlighet og anerkjennelse for det store arbeidet som gjøres hver dag av personalet ved Haydom Lutheran Hospital, for å gi et bedre liv til tusenvis av mennesker. Haydom Lutheran Hospital er et mirakel, vi takker Gud for dette og ønsker alle involverte alt godt for 2016.   

Det er medarbeider ved sykehusets IT-avdeling, Goodluck Membi, som har gjort en stor innsats for at årsrapporten for 2016 er så innbydende og grafisk godt gjennomarbeidet. 

Hele årsrapporten finner du her (klikk på navnet): ÅRSRAPPORT 2015

Del