Årsrapport Dental Unit ved Haydom Sykehus 2018

Av Kristian Storaker Trægde, tannlege
I februar besøkte jeg klinikken i Tanzania og for dem som er interessert gir årets rapport derfra et lite inntrykk av hva som skjer og hvordan tilstanden er ved Dental Unit ved Haydom Sykehus, Mbulu District, Tanzania: Dental Unit (DU) – selve klinikken

Klinikken fremstår som ved forrige besøk i 2017. Yeremiah Nuwass og Elihuruma Tippe, dental therapists, står

fortsatt for all tannbehandling. Jeg kaller dem i fortsettelsen for tannlegene, siden dette er det de fungerer

som. De har likevel ikke det vi vil kalle tannlegeutdannelse etter vestlig standard, men i stedet en treårig

utdannelse tilsvarende vår bachelor. Nuwass er i tillegg medlem av distriktsstyret for dental helse og har mye

ansvar utover sitt arbeid ved klinikken. Han reiser derfor en del. I et forsøk på å nå ut til flest mulig i

befolkningen gjøres nå et større planleggingsarbeid fra regjeringshold med oppgradering av lokale klinikker

jevnt fordelt på distriktsnivå, ikke ulikt vårt offentlige tannhelsesystem. Dette er imidlertid planlagt å nå ut til

både voksne og barn.

Oralkirurgen som i fjor var under utdannelse i Kampala, Uganda, er nå i internship i Nairobi, Kenya. Han vil

være en del av både DU og kirurgisk avdeling på selve sykehuset når han kommer hit etter endt utdannelse.

Fortsatt opplever jeg at DU er en meget godt utstyrt tannlegeklinikk med dyktige ansatte. Nærliggende

tannklinikker som det er naturlig å bringe frem, Mbulu, Katesh, Karatu etc, er ikke tilsvarende utstyrt og har

åpenbart heller ikke det samme gode ryktet. Eksempelvis kommer pasienter med komplikasjoner etter

ekstraksjoner og andre behandlinger andre steder fra ofte til DU ved Haydom for oppfølging. Jeg har opplevd at

de da har reist en hel dag og også skal overnatte. Dette kan endre seg etterhvert som den planlagte

oppgraderingen av tannhelsetilbudet i regionen begynner å ta form, men noe av planen er å da beholde

spesialisttannhelsetjeneste her på Haydom. Derfor er de lokalt veldig glade for besøk av vestlige tannleger som

lærer bort mer avanserte prosedyrer enn de selv er trent i fra sin skolegang, slik at de kan tilby behandlinger

utover ekstraksjonsterapi og enkel fyllingsterapi. Det har for eksempel vært norsk tannlegebesøk her i høst som

kurset dem i endo. Dette er veldig høyt verdsatt.

Sykehusets situasjon per februar 2019

Det kan være fint å si litt om den totale situasjonen ved sykehuset. Norad gjennom Kirkens Nødhjelp ønsker

etter hvert å trekke ut det meste av den økonomiske støtten. Bistandskontrakt går på korte intervaller og

bidragene varierer. Det blir i hovedsak gitt mindre enn tidligere. Dette har bidratt til årlige underskudd i mange

år. Det finnes intet sikkerhetsnett. Det vil forhåpentligvis bli inngått nye kontrakt om bistand fra Norad, men

størrelsen og lengden på denne er ikke kjent.

Dersom nye bistandskontrakter mot formodning ikke inngås vil det bli svært kritisk for sykehuset.

Internt på sykehuset gjøres derfor mye for å kutte utgifter. Man ønsker blant annet å få en større prosentandel

av de ansatte lønnet av staten og ikke av sykehuset selv. Dette må også forståes som et forsøk på å bli mer

økonomisk selvstendige. Staten driver distriktspolitikk ved å lønne personell i helseinstitusjoner i utkantstrøk

og forsøker på denne måten å sikre et likeverdig helsetilbud over hele landet. Det later til å være store

omveltninger på gang med en utstrakt helsepolitisk mulig gevinst.

Regnskapet for Dental Unit

Årets og fjorårets interne årsrapporter for Dental Unit er gjort tilgjengelig for meg, i tillegg til utskrifter av DU’s

kostsenter med regnskap for 2018. I tillegg har jeg sett gjennom femårsplanen for DU som leveres i disse dager.

Her er mye interessant stoff.

Tannlegene lønnes hovedsakelig av staten (90 prosent), men får også et beløp fra HLH (10 prosent).

Månedslønnen ligger omkring 680 000 TSh, ca 2500 kroner. I tillegg jobber det en sykepleier og to dentale

sekretærer ved DU. Disse lønnes av HLH, henholdsvis 1 032 000 TSh, 3700 kroner for sykepleieren og 570 000

Tsh, 2100 kroner for de to andre. Det foreligger en del bekymring omkring det faktum at lønningene ikke har

endret seg siste år. De opplever at levekostnadene går opp. Det kan synes merkelig at sykepleieren tjener så godt i

forhold til tannlegene. Dette forklares med at hun har både formell treårig utdannelse og viktigst; lang ansiennitet.

Daglig forbruk ved klinikken utgjør en svært liten kostnad. De har fått mye fra Norge og andre steder, og har

derfor lite utgifter knyttet til utstyr og materiell. De bestiller det meste av forbruksmateriell selv fra lokale

leverandører i Arusha og Dar, og dette ser ut til å fungere bra. Jeg er usikker på kvaliteten på dette materialet

sammenlignet med hva vi er vant til hjemmefra, men dette forfølger jeg ikke videre foreløpig. Tidligere har mye

av forbruksmateriellet kommet fra Norge, men det er mye mer kostnadseffektivt at materiell bestilles

lokalt. Derfor kjøpes nå det meste av daglig driftsmateriell som bor, hygienisk (sprit, hansker, munnbind, etc.),

anestesi, kompositter, småverktøy som hebler og luksatorer etc i storbyen Arusha.

Årsinntektene fra all pasientbehandling ved DU i 2018 beløper seg til 41 000 000 TSh. Dette tilsvarer cirka

156 000 norske kroner. Tallene fra i fjor kan ikke sammenlignes direkte. Noe av inntektene føres på en annen

avdeling - mottaksavdelingen (OPD) - og tallene er dermed vanskelige å følge fra år til år. Kostnadene ved klinikkdriften er

på omkring 73 000 000 TSh, cirka 278 000 norske kroner. Utgiftene utgjøres i hovedsak, som så ofte i Norge også, av

lønnskostnader. Disse er spesielt høye i år da sykehuset betaler lønn til oralkirurgen som er i internship i Nairobi.

Kostnader til forbruksmateriell er på forsiktige 6 500 000 TSh og til utstyr og bygg nesten ingenting med 350 000 TSh.

Klinikken drives i 2018 etter alt å dømme med et større overskudd enn i fjor. (Dekningsbidraget,

overhead/indirekte kostnader er ikke tatt med. DU er formelt en del av sykehuset og står ikke på egne ben i så

måte.) De har behandlet flere pasienter og blir mer effektive. Likevel oppgis inntekten til å være 24 000 000 i år

mot 45 000 000 i fjor Det er vanskelig å få en full oversikt over omsetningen da sykehuset og Dental Unit er

svært sammenflettet. Jeg trodde jeg skjønte sammenhengene i fjor, men det er nok mere som flyter i

hverandre enn jeg aner i disse regnskapene, og det regnskapsavdelingen til slutt bryr seg om er det totale

bildet. Dette er litt synd fordi den enkelte klinikkleder mister oversikt og mangler eierskap til sin egen drift. De

jeg jobber med på Dental Unit er åpenbart uten den kunnskapen om sine egne regnskaper som jeg presenterer

i de utskrifter jeg har fått fra regnskapsavdelingen, og tallene diskuteres ivrig her på kontoret. Ikke uten en viss

skepsis. Jeg legger ingenting imellom og lar dem få se alt, da full åpenhet oppleves viktig i et land som har vært

så plaget med korrupsjon.

Det er alltid interessant å prate med Tippe og Nuwass om hvordan inntjeningen kan økes. Sammenlignet med

vestlige forhold kunne de nok vært mere effektive. Prisnivået deres er etter alt å dømme realistisk og riktig. Økt

pris per behandling vil sannsynligvis føre til en kraftig lekkasje av pasienter til andre klinikker, selv om disse

ligger langt unna og er dårligere utstyrt. Nuwass og Tippe anser ikke høyere priser som et reelt alternativ for å

øke inntekten. Det er mye optimisme knyttet til oralkirurgens ankomst, og det ventes en kraftig økt omsetning

knyttet til ham og hans prosedyrer. Det er vel tvilsomt om dette vil føres i regnskapene til DU, da selve

inngrepene vil foregå i operasjonsteatrene i et annet bygg. Likevel foregår konsultasjonene her.

All behandling betales i utgangspunktet av pasienten selv. Likevel har flere og flere i Haydom by en

helseforsikring som også innbefatter tannhelse. Jeg kjenner ikke til hvor stor andel av pasientene som har

denne helseforsikringen, men inntrykket mitt er at det kan dreie seg om noe mer enn halvparten av de

behandlede ved DU.

Innbefattet i denne forsikringen ligger også oralhygieniske tiltak som rens av tannstein etc. Takstene per

behandling fra forsikringen er høyere enn det sykehuset tar av pasienter som betaler av egen lomme, og

dermed er det høyere inntjening på de pasientene som har forsikring. Stadig høyere andel pasienter med forsikring gir

stadig høyere omsetning. En årlig tannrens til alle med forsikring ville ikke bare være 
forebyggende for tannhelsen totalt i

området, men det ville også være innbringende for sykehuset. Det finnes 
etter min mening ledig kapasitet ved klinikken

også på behandlersiden, og Dental Sør monterte i fjor topp 
utstyr for effektiv rens og tannsteinsfjernelse. Jeg har allerede

observert - gjennom årene som har gått siden 
Nuwass og Tippe kom på plass - en holdningsendring mot bedre

tannhygiene og større forståelse for oral helse 
og forebyggende tiltak. Klinikken bør altså være klar for å motta flere

pasienter, og med små holdningsendrende grep vil 
forhåpentligvis flere med helseforsikring komme oftere for puss og rens

og dermed fylle opp noe av den ledige 
kapasiteten samtidig som inntektene økes.

Totalt antall behandlede pasienter er som følger:

2015 -1319

2016 - 1715

2017 – 1659

2018 - 1831

DU har et dataprogram - Care2ex - som all behandling registreres i, inkludert betaling. Dette er samkjørt med

resten av sykehuset. Det er planlagt et bytte av journalsystem i nærmeste fremtid, ingen kjenner riktig

detaljene omkring dette ennå. Journalopptak foretas på et naborom der det står en pc. De pasientene som skal

betale kontant av egen lomme kommer først innom for en konsultasjon der diagnose stilles og behandling

foreslåes. Så drar de til et annet kontor utenfor DU for forhåndsbetaling og kommer siden tilbake for utførelse

av behandling. De pasientene som har helseforsikring tas rett inn på kontoret for behandling.

Det sendes egne oversikter videre til sentrale statlige myndigheter over diagnoser og behandling.

Det ekstraheres fortsatt mye tenner på Haydom, men dette er i ferd med å snu. Dette er også et direkte

resultat av arbeidet til Nuwass og Tippe etter at de kom til klinikken for tre år siden. Kunnskapen,

etterspørselen og bevisstheten omkring tenner og oral hygiene har økt formidabelt. Tilbud har skapt

etterspørsel. Etter at tannlege Line Engelstad besøkte klinikken i høst har en av tannlegene opparbeidet god

forståelse for endobehandling og utfører dette med greie prognoser foreløpig. Det er særlig i front at man

ønsker å tilby endo.

Outreach – helsetilbud utenfor sykehuset

Det er et krav fra myndighetenes side at også orale helsetjenester tilbys i distriktene og i den forbindelse er

outreach-programmet satt i system med besøk på fire forskjellige helsesenter utenfor Haydom by. Dette ble

påstartet i fjor, med 44 behandlede pasienter da. I år har de nådd 104.

I tillegg er det i 2018 drevet opplæring i tannhelse på barne- og ungdomsskoler i distriktet. De oppgir å ha nådd

ut til 200 barn i denne forbindelse. Jeg har forøvrig hatt med en mengde tannbørster fra Dental Sør denne

gangen for utdeling i 2019. I 2018 forsøkte vi å legge igjen penger slik at de kunne kjøpe tannbørster lokalt for

utdeling, men det fungerte overhodet ikke.

Fluorose og resistente bakterier

Kontakten mot andre fagdisipliner er det som virkelig gjør besøkene til Haydom spennende. Det skrives pr nå

flere masteroppgaver i regi av NTNU om vannsituasjonen her i området, og i den forbindelse er det naturlig at tannlegene er på banen. Vannet her inneholder store mengder fluor i noen av lokalitetene, og overalt seesmennesker med kraftig brunlig fluormisfarging, demineraliseringer og dels feilutviklet morfologi. Jeg har

tidligere tatt uoffisielle fluorprøver av vannet for min egen del, og tallene er skyhøye.

Andre tall som også er skyhøye er tallene til de norske bioingeniørene som er her nå. De undersøker

prevalensen av et utvalg resistente bakterierarter i fæces og finner disse i omtrent halvparten av prøvene. Det

har vært en del svetting over disse tallene blant oss besøkende, men det ser dessverre ut til å ta noe lengre tid

for dem lokalt å forstå problematikken.

Mål og ønsker

Jeg har snakket mye med de ansatte på klinikken om mål og ønsker fremover. Samarbeidet med norske

tannleger settes veldig pris på. Det finnes få muligheter lokalt for den type kunnskapsutveksling som de

eksponeres for av de norske besøkende. Både Nuwass og Tippe er meget lærevillige, interesserte og

kunnskapsrike. De uttrykker et klart ønske om å utvide sin kunnskap og sitt repertoar og spør også om

utvekslingsmuligheter til Norge. Det uttrykkes også ettertrykkelig fra begge at vi opprettholder

besøksordningen og fortsetter å invitere norske og europeiske tannleger til Haydom via Dental Sørs

hjemmesider.

I tillegg til oralkirurgen som ventes å komme har DU ønsker om å utvide med en tanntekniker. Det er et

markert behov for erstatning av tapte tenner og Nuwass og Tippe ønsker å fylle dette behandlingstomrommet.

De hadde tidligere i sin femårsplan satt som mål å implementere en tekniker, bygge et enkelt laboratorium og

på denne måten utvide repertoaret. De har nå fjernet dette fra planen, fordi de opplevde det som for

urealistisk. Jeg har likevel sagt meg villig til å følge opp dette mot min tekniker i Norge og undersøke noe videre

på hva vi kan få tak i av brukt utstyr. Det vil likevel først bli aktuelt etter utbygging av klinikk og etter at

oralkirurgen er på plass. I tillegg anerkjenner Nuwass at det kan bli vanskelig å få en kvalifisert tekniker til å slå

seg ned på Haydom, men som vi har sett tidligere dukker det opp folk som kan litt av hvert når bare utstyret og

tilbudet er der. Dette var tilfelle med oralkirurgen de nå venter på.

Norske tannlegers videre rolle

Det er dessverre vanskeligere for norske tannleger å komme til Haydom enn det har vært tidligere. Vi tannleger

behandles som leger og dette medfører et relativt kostbart byråkrati i forkant av besøket. Dette er absolutte

krav fra myndighetenes side som ikke sykehuset kan gjøre så mye med. Vi jobber med å få til et møte med

Tanzanian Dental Organisation (TDA) for å diskutere disse kostnadene. Nuwass har allerede lagt frem våre

synspunkter og fått tilbakemelding på at dette kan la seg gjøre å redusere, men de er interessert i å snakke

med en norsk tannlege før de gjør noe. Dette vil forhåpentligvis skje i sommer.

Senere tilbakemeldinger fra tannleger som har ønsket å reise har vært at kommunikasjonen mot sykehuset har

vært for vanskelig, og her er det nok litt å hente. Jeg har laget et eget notat på dette som skal være publisert på

Dental Sør’s hjemmesider.

Oppsummert

Veien videre for Dental Unit lover bra. Jeg har fulgt klinikken siden 2011. Da var vi to norske tannleger som satt

der som eneste tannleger i mils omkrets. Enormt mye har hendt siden. Likevel er mye det samme. De to

sekretærene som jeg traff første gang i 2011 er fortsatt til stede og bidrar til kontinuitet. I tillegg er begge

tannlegene lokale gutter som virker motivert for å bli på Haydom. Men sykehusets økonomiske situasjon er

fortsatt alt for spennende og mye kan skje – fort.

Jeg kommer for øvrig til å fortsette å ha et øye med klinikken og har jevnlig kontakt med mange av de

involverte både i Norge og i Tanzania.

Side 2 av 5
Del