Haydom

Støtte farmenprosjektet

Gjennom solide låneopptak har Stiftelsen Haydoms Venner finansiert farmoppkjøpet på Mulbadaw ved Haydom i Tanzania. Privatpersoner og ikke minst Sparebank 1 SR-bank, har uten noen form for sikkerhet, stilt opp med lånekapital.

For å ta seg av innsamlingsarbeid her hjemme og for å ta oppfølgingsarbeidet og den faglige ledelsen av virk­somheten knyttet til farmen ute har Stiftelsen Haydoms venner satt ned gruppe personer. Den har fått navnet Farmgruppa.

Farmgruppa er blitt betraktelig styrket i året som er gått. I fjor bestod den av Kjell Knutsen, Erling Romsaas, Mar­tin Vold, Toralf Rugland, og Olaf Myklatun.

I år har vi fått disse med i tillegg: Johannes Haugstad, Arnt Taksdal, Ragnar Ege. Leif A Hjelleset og Ole Harald Myklebust. Dette er særdeles gledelig ettersom det er ganske arbeidskrevende å drive det store bruket ute og sam­tidig samle inn midler for å avdra lånene hjemme.

Det er en målsetting å betale farmen med innsamlingsmidler slik at inntjeningen ute går til sykehuset, Haydom Lutheran Hospital og videreutvikling av anlegg og maskiner.

Det er en drøm som er i ferd med å gå i oppfyllelse."Å ha en stor virksomhet i Tanzania som kan gi mange gode arbeidsplasser og etter hvert som tida går, bidra sterkt til sykehusdriften".

Vi vet at mange har vært med og bidratt økonomisk før. Så er det nå engang slik at det er vennene som har syn for saken det er enklest å be igjen. Det er nå gjort en femårsavtale med banken.

En låneavtale på Kr. 6.000.000,- Beløpet var opprinnelig noe høyere. Banken har sagt seg villige til å stryke renter og totalt bidra med Kr. 1.325.000,- i løpet av låneperioden. Betingelsen for dette at vi betaler inn kr. 350.000,- hvert kvartal.

Adressen er: Farmprosjektet, Langgata 50, 4362 Vigrestad.
Kontonummer 3335.20.93500
Det er anledning å gi gaver inntil Kr. 12.000,- fra hver person og få skattefradrag på 28%.

24.03.13