Haydom

Farmen

Mulbadaw Farm er en del av det tidligere 'Hanang Wheat Complex'. Hele komplekset bestod av 7 farmer som hver dyrket hvete på ca. 40 000 dekar. I tillegg ble det etablert et sentralt service- og vedlikeholdssenter, CMSC, 'Central Maintenance and Service Center.

Komplekset ble etablert tidlig på 1970-tallet av den tanzanianske staten med støtte og god hjelp fra Canada. Canadierne bidro både økonomisk og med fagpersonell. Da produksjonen var på det høyeste produserte disse farmene omlag 3/4 av behovet for hvete i Tanzania.

Canada trakk seg ut av prosjektet i 1993, og etter dette var det den tanzanianske staten som selv stod for driften av farmene. Slik var det fram til 2003. Denne høsten, 2003, vedtok de tanzanianske myndighetene å selge - privatisere - hele komplekset.

Haydom Lutheran Hospital, HLH, hadde på dette tidspunktet vært drevet i nær 50 år. I løpet av denne perioden hadde HLH markert seg som et av de beste sykehusene i landet, og i tillegg hadde de vært veldig aktive i mange typer samfunnsbyggende arbeid i regionen. De hadde etablert skoler, bygget veier, broer og flyplasser. I perioder med matmangel stod de for utdeling av mat. Som takk for sin store samfunnsinnsats hadde de fått flere jordbrukseiendommer der de selv produserte mat.

Derfor var det ikke tilfeldig at HLH fikk henvendelse fra statsministeren med spølrsmål om de var interessert i å overta en av de store hvetefarmene. Avstanden mellom Haydom og Mulbadaw er 45 kilometer - 1 times kjøring - ikke avskrekkende. I 2004 ble det inngått en leieavtale for en liten del av farmen, og det ble sådd vel 4000 dekar hvete på Mulbadaw. 

I februar 2005 ble det skrevet kontrakt om kjøp av hele Mulbadaw Farm - totalt 53 000 dekar. Tidligere har det blitt dyrket hvete på 41 000 dekar på denne farmen. På farmen er det også et større antall hus/leiligheter der ansatte bor.

I 2006 ble det inngått kontrakt om også å overta det sentrale servicesenteret, CMSC. Dette består av et stort verkstedsenter og et etterutdannings-/skolesenter. Det er også et godt gjestehus med 6 dobbeltrom, kjøkken og oppholdsrom. Området tilhørende CMSC er på 2500 dekar. Inne på området ligger en grunnskole og en kirke. Til senteret hører ca 40 boliger av ulik størrelse og kvalitet. Noen har god standard.

I tillegg fulgte det med en entreprenøravdeling med kontraktørlisens. Til denne avdelingen hørte 3 lastebiler, 2 veghøvler, 1 bulldozer, en hjulshowel, og et knuseverk.

Veghøvlene og lastebilene er i stadig bruk. De øvrige maskinene trenger mer og mindre omfattende reparasjoner før de er driftsklare.

Canadierne bygget også eget vannverk for å forsyne alle farmene med godt vann. Vannet kommer fra en kilde som ligger ved foten av Hanangfjellet (3418 m.o.h.). Her er 2 gode vannkilder, men bare en utnyttes pr. i dag. Fra den ene som er i bruk tas ut ca. 2000  pr. døgn. Vannverket er også kjøpt.

Stiftelsen Haydoms Venner har i mange år støttet driften av HLH, og det er denne stiftelsen som bærer det økonomiske ansvaret i forbindelse med anskaffelsen og driften av farmen og de tilhørende aktivitetene.

21.03.13