Haydom

Solenergiprosjekter ved HLH

De to siste årene har det blitt arbeidet mye med solenergi på HLH, og arbeidet vil fortsette i 2018.

 ENGLISH VERSION OF THIS ARTICLE BELOW

 

 Gjestehuset

 

Solprosjekt 2016

I august 2016 ble 18 solpaneler med en total kapasitet på 5 KW satt i produksjon på taket av gjestehuset. Under dette pilotprojektet ble det vektlagt å gi god opplæring i solinstallasjon av ansatte fra HLH og yrkesfagskolen. Gjennom «Sunny Boy» (den røde inverteren på veggen av bygningen) blir solenergi overført til sykehuset og dermed redusere driftskostnadene for sykehuset.

Solenergi ble også installert på grunnskolen for døve barn i Dongobesh. De 24 sovesalene har alle fått 1 watt pærer som lyser opp alle rom gjennom hele natten, noe som gjør det enkelt for personalet å følge opp over 100 døve elevene når det er mørkt.

 

Solprosjekt 2017

I august 2017 ble det installert 34 paneler med en kapasitet på 10 KW på toppen av verkstedet. Installasjonen ble ledet av Marius Østnor Døllner fra Ingeniører uten grenser i Trondheim.

Solenergiens forventede levetid er 25 år, og de er garantert å produsere med mer enn 80 % kapasitet ved slutten av levetiden.Arbeid Solenergi

Datatallene basert på vinklene og posisjonene til alle installerte 52 paneler viser at de vil produsere ca. 27.000 KWH per år. Med dagens Tanesco-tariff (verdien satt av det statlige energiselskapet) vil solvarmen redusere HLH-strømregningen med ca. 5.000 US $ per år, eller i underkant av NOK 40.000, og investeringskostnadene vil bli tilbakebetalt innen ca. 10 år. Produksjonen av solenergi vil også bidra til reduserte CO2-utslipp. For å produsere effektivt, må panelene vaskes regelmessig og holdes rent for støv i tørrsesongen.

Solprosjektene har fått verdifull støtte fra elever og medarbeidere ved Mandal videregående skole, Lions Club i Mandal og fra speidere i Sør-Trøndelag. Prosjektet har også fått god veiledning fra Ingeniører uten grenser i Norge.

Produksjonen av solenergi på gjestgiveriet kan kontinuerlig følges på følgende nettside:

https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=1232aa57-4e36-4dd0-aa76-c68c97b52408

 

Solprosjekt 2018

Prosjekt 1: Installasjon av 10 KW for solproduksjon

Finansieringen av ytterligere 10 KW solpaneler i nærheten av gjestehuset er allerede sikret, og installasjonen vil bli gjort i juli/august 2018. Prosjektet er kostnadseffektivt av to ulike grunner: To nye enfasetomformere vil balansere den enkle omformeren som allerede er installert på gjestehuset, og i tillegg vil den nye kraften også enkelt kunne kobles til jordkabelgraven som ble lagt til gjestehuset i 2017. Mandal videregående skole har allerede samlet inn penger til dette prosjektet.

Prosjekt 2: Vannkilden i Endagulda og pumpestasjonen ved Binja Hills.

1. En av pumpene på Endagulda fungerer ikke bra.

2. Den grønne generatoren på Binja Hills blir gammel, og det er problemer med å få reservedeler.

3. Installasjon av solenergi på Endagulda vil kreve en ny styreenhet / kontrollpanel.

Fra januar til mai 2018 skriver 10 ingeniørstudenter ved NTNU sine bacheloroppgaver om dette prosjektet.

 

Kontaktperson for interesserte sponsorer og andre;

Kristen Fløgstad, Stiftelsen Haydoms Venner, Norge. (Kristenflogstad@yahoo.no).

 

 

SOLAR ENERGY PROJECTS AT HLH

 

Gjestehuset 

 

Solar project 2016

18 solar panels on the roof of the guesthouse with a total capacity of 5 KW were put into production in August 2016. During this pilot project training of staff of from HLH and the vocational center in solar installation was emphasized. Through Sunny Boy (the red inverter on the wall of the building) the solar electricity is transferred to the internal hospital grid and will reduce the Tanesco bill and the running costs of the hospital.   

Solar power was also installed at the primary school for deaf children in Dongobesh. The 24 dormitory rooms have all received 1 watt bulbs which light up all rooms throughout the night, which makes it easy for the staff to follow up over 100 deaf pupils when it is dark outside.

 

Solar project 2017

In August 2017 another 34 panels with a capacity of 10 KW were installed on top of the workshop building. The installation was directed by a member of Engineers without borders from Trondheim, Norway.

The life expectancy of the solar panels is 25 years, and they are guaranteed to produce by more than 80 % capacity at the end of that period.  

Data figures based on the angles and the positions of all installed 52 panels show that they will produce approx. 27.000 KWH per Arbeid Solenergiyear. With present Tanesco tariff the solar power will reduce the HLH electricity bill by approx. 5.000 US $ per year, and the investment costs will be repaid within approx. 10 years. The production of solar power will also contribute to reduced CO2 emissions. To produce efficiently the panels have to be washed regularly and kept clean for dust during the dry season.

The solar projects have received valuable support from students at the secondary school in Mandal, Lions Club in Mandal and from scouts in Sør-Trøndelag. The project has also received good guidance from Engineers without border in Norway.

The production of solar power at the Guest House can continuously be followed on the following web site:

https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=1232aa57-4e36-4dd0-aa76-c68c97b52408

 

Solar project 2018

Project 1: The installation of 10 KW for solar production

The funding of additional 10 KW solar panels close to the Guest House is already secured, and the installation will be done in July/August this year. The project is cost effective for two different reasons. Two new single phase inverters will balance the single inverter already installed at the Guest House, and the new power will also be easily connected to the earth cable dug to the Guest House last year. Mandal Secondary School has already raised money for this project.

Project 2: The water source in Endagulda and the pumping station at Binja Hills.

  1. One of the pumps at Endagulda does not function well.    
  2. The green generator at Binja Hills is getting old, and there are problems with getting spare parts.
  3. Installation of solar power at Endagulda will demand a new steering unit/control panel.

 From January to May 2018 10 engineering students at NTNU are writing their bachelor paper about this project.

 

Contact person for interested sponsors and others;

Kristen Fløgstad, Friends of Haydom, Norway. (kristenflogstad@yahoo.no). 

28.01.18